Statens geotekniska institut, SGI
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE

4-logga-sv.gif (6210 bytes)

Internationella Geotekniska Klassifikationssystemet - IGC
Sök klassifikationskod(er) i sökfältet "Alla fält".
Exempel: D06.cc. (cc =Classification Code)
Huvudgrupper
A - Allmänt
B - Geologi och miljö
C - Fältundersökningar
D - Jords egenskaper: Laboratorie- och fältbestämningar
E - Analys av jordmekaniska problem
F - Bergs egenskaper: Laboratorie- och fältbestämningar
G - Analys av bergmekaniska problem
H - Byggnads- och grundläggningsverksamhet
K - Grundläggnings- och förstärkningsmetoder
M - Byggnadsmaterial
O - Miljögeoteknik
P - Energigeoteknik
S - Snö- och ismekanska problem
T - Angränsande verksamhetsområden

A - Allmänt

A01 - Geoteknik - allmänna och ekonomiska aspekter, förhållande till andra vetenskaper

A02 - Historiska aspekter

A03 - Informationsfrågor

A04 - Läroböcker, handböcker, tidskrifter

A05 - Terminologi

A06 - Firmor, institut och laboratorier

A07 - Konferenser, sammankomster, föreningar

A08 - Yrkesetik, juridiska frågor, normer

A09 - Undervisning

A10 - Forskningsaktiviteter

Tillbaka till huvudgrupper

B - Geologi och miljö

Beskrivningar, inträffade händelser och naturliga processer i jord och berg.

B00 - Allmänt

B01 - Jords och bergarters bildning

B02 - Hydrogeologi

B03 - Jords rörelser och sjunkning

B04 - Naturkatastrofer

B05 - Klimatiska förhållanden

B06 - Undervattensgeologi

B07 - Strukturgeologi

B08 - Geologi på andra planeter

B09 - Geomorfologi och terrängklassificering

B10 - Mineralogi

B11 - Regionala jord- och bergförhållanden

B12 - Miljöaspekter

Tillbaka till huvudgrupper

C - Fältundersökningar

Utrustning och tekniker för undersökning prospektering, provtagning och fältförsök i jord och berg.

C00 - Allmänt

C01 - Flygbildstolkning och fjärranalys

C02 - Geofysiska undersökningar

C03 - Sondering

C04 - Visuella undersökningstekniker

C05 - Borrningsteknik och utrustning

C06 - Provtagning

C07 - Mätning av fältförhållanden

C08 - Fältprovning

C09 - Presentation av resultat

C10 - Undervattensundersökningar

Tillbaka till huvudgrupper

D - Jords egenskaper: Laboratorie- och fältbestämningar

Begrepp, teorier, bestämningsmetoder, utrustning och resultat.

D00 - Allmänt

D01 - Klassificering och beskrivning

D02 - Fysikalisk-kemiska egenskaper

D03 - Sammansättning, struktur, densitet, vattenkvot

D04 - Hydrauliska egenskaper

D05 - Konsolidering, kompressibilitet, svällning

D06 - Skjuv-, deformations- och hållfasthetsegenskaper

D07 - Dynamiska egenskaper

D08 - Termiska egenskaper

D09 - Packbarhet

D10 - Egenskaper hos blandningar av jord-tillsatsämnen

Tillbaka till huvudgrupper

E - Analys av jordmekaniska problem

Teoretiska, erfarenhetsmässiga och praktiska analysmetoder.

E00 - Allmänt, säkerhetsfaktorer

E01 - Spänningsanalys

E02 - Deformations- och sättningsproblem

E03 - Bärförmåga vid ytgrundläggning

E04 - Bärförmåga hos pålar och annan djupgrundläggning

E05 - Jordtrycksproblem

E06 - Stabilitet hos slänter, skärningar och schakter

E07 - Strömnings- och andra hydrauliska problem

E08 - Dynamiska problem

E09 - Tjälverkan och värmeöverföringsproblem

E10 - Beläggningar, skiktade system, armerad jord

E11 - Växelverkan jord - fordon

E12 - Växelverkan jord - byggnadsverk

E13 - Matematiska/statistiska metoder, datoranalys

E14 - Analys av modellförsök

Tillbaka till huvudgrupper

F - Bergs egenskaper: Laboratorie- och fältbestämningar

Begrepp, teorier, bestämningsmetoder, utrustning och resultat.

F00 - Allmänt

F01 - Klassificering och beskrivning

F02 - Fysikalisk-kemiska egenskaper

F03 - Sammansättning, densitet och struktur

F04 - Hydrauliska egenskaper

F05 - Kompressibilitet, svällning

F06 - Skjuv-, deformations- och hållfasthetsegenskaper

F07 - Dynamiska egenskaper

F08 - Termiska egenskaper

Tillbaka till huvudgrupper

G - Analys av bergmekaniska problem

Teoretiska, erfarenhetsmässiga och praktiska analysmetoder.

G00 - Allmänt, säkerhetsfaktorer

G01 - Spänningsanalys

G02 - Deformationsproblem

G03 - Bergs bärförmåga

G04 - Bärförmåga hos pålar och annan djupgrundläggning

G05 - Bergtryck i tunnlar och öppningar

G06 - Stabilitet hos slänter och skärningar

G07 - Strömnings- och hydrauliska problem

G08 - Dynamiska problem

G09 - Tjälverkan och värmeöverföringsproblem

G10

G11

G12 - Växelverkan berg-byggnadsverk

G13 - Matematiska/statistiska metoder, datoranalys

G14 - Analys av modellförsök

Tillbaka till huvudgrupper

H - Byggnads- och grundläggningsverksamhet

Allmänna beskrivningar och fallbeskrivningar.

H00 - Allmänt, kontrakt, skador, kontroll

H01 - Grundläggning av byggnadsverk

H02 - Stödkonstruktioner, avskärande väggar

H03 - Konstruktioner till sjöss/havs

H04 - Dammar och reservoarer

H05 - Tunnlar, byggnadsverk under mark

H06 - Vägar, järnvägar, flygfält

H07 - Hamnar, kanaler, skyddsarbeten för kuster

H08 - Ledningar, kulvertar

H09 - Slänter, ostämpade schakter

H10 - Markanvändning, fysisk planering

H11 - Deponering (restprodukter o likn.)

Tillbaka till huvudgrupper

K - Grundläggnings- och förstärkningsmetoder

K00 - Allmänt, ekonomiska aspekter

K01 - Dräneringsmetoder

K02 - Tätnings- och injekteringsförfaranden

K03 - Förbelastning, utskiftning av jordmaterial

K04 - Jord- och bergschaktning

K05 - Packningsförfaranden

K06 - Jordstabilisering, åtgärder mot erosion

K07 - Pålar, pålslagning

K08 - Kassuner, djupa pelare

K09 - Konstruktionsmetoder vid ytgrundläggning

K10 - Slitsmurar, avskärande väggar

K11 - Stödkonstruktioner för jord och berg

K12 - Konstruktionsmetoder till sjöss/havs

K13 - Åtgärder mot frost och tjäle

K14 - Åtgärder för förbättring av sättnings-, deformations- och stabilitetsförhållanden.   Grundförstärkning

Tillbaka till huvudgrupper

M - Byggnadsmaterial

M00 - Allmänt

M01 - Steel

M02 - Wood

M03 - Bituminous materials

M04 - Plastics and similiar materials

M05 - Cement and chemicals

M06 - Concrete

M07 - Paints and coatings

M08 - Construction elements

Tillbaka till huvudgrupper

O - Miljögeoteknik

O - Karakterisering

O - Utlakning

O - Deponering

O - Användning av mark och restprodukter

O - Radon

O - Miljöpåverkan

Tillbaka till huvudgrupper

P - Energigeoteknik

P - Termiska egenskaper
P - Markvärmeväxlare
P - Markvärmelager
P - Gropvärmelager
P - Akvifervärmelager

Tillbaka till huvudgrupper

S - Snö- och ismekanska problem

S00 - Allmänt

S01 - Snö- och istäcke

S02 - Egenskaper hos snö och is

S03 - Snö- och isteknik

Tillbaka till huvudgrupper

T - Angränsande verkamhetsområden

T00 - Allmänt

T01 - Grundvetenskaper

T02 - Geovetenskaper

T03 - Jordbruksvetenskap och pedologi

T04 - Meteorologi och klimatologi

T05 - Biovetenskaper

T06 - Väg- och vattenbyggnadsteknik

T07 - Gruvteknik

T08 - Mekanik

T09 - Elektricititetslära

T10 - Havsforskning

T11 - Militär- och örlogsteknik

T12 - Instrumentering och mätteknik

T13 - Informationshantering

T14 - Miljövård och naturbevaring

T15 - Oljeprospektering

Tillbaka till huvudgrupper

SGI Informationstjänst
Statens geotekniska institut, SGI, 581 93 Linköping
E-postl: info@sgi.se Tel: 013-20 18 00

Senast uppdaterad 2022-01-18